Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen van TBT Betonvloeren en voor alle overeenkomsten betreffende verkoop en / of levering door TBT Betonvloeren van goederen, diensten of adviezen.
 • Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de klant deze voorwaarden onder uitsluiting van alle andere voorwaarden, waaronder die van opdrachtgevers en / of afnemers.

2. Offertes & opdrachten

 • Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is vermeld.
 • Opdrachten worden door TBT Betonvloeren schriftelijk bevestigd door een bevestiging, of bij gebreke daarvan door een factuur. TBT Betonvloeren wordt slechts verbonden door deze bevestiging.
 • TBT Betonvloeren houdt zich aan de gebruikelijke toleranties voor t.a.v. hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleurechtheid e.d.)
 • Alle offertes zijn gebaseerd op de gegevens die de klant heeft verstrekt, bv chemische en niet chemische inwerkingen, druksterkte, aantal m3, oppervlakte e.d.
 • In de offerte zijn alleen inbegrepen de vermelde zaken, evt. breekwerk, dilitatievoegen, nabehandeling e.d. is meerprijs
 • Bij het opmeten van oppervlakken worden plinten, goten en dorpels meegerekend, of zij moeten groter zijn dan 1 m2.

3. Prijzen

 • Alle prijzen zijn ex btw en gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijzen.
 • Beton en staal zijn dagprijzen en kunnen fluctureren.
 • Bij annuleren van de opdracht dient dit minimaal 16 uur voor aanvang opdracht kenbaar gemaakt te worden, anders worden de kosten doorberekend.

4. Bouwplaats

 • Door en voor rekening van de klant dienen de werkruimte ten tijde van de werkzaamheden en ten behoeve van het uitharden van de betonvloer regen, tocht en winddicht te zijn gemaakt en te worden gehouden. Een ideale temperatuur is minimaal + 4 graden celcius. Ook bescherming tegen zonlicht dient te worden gerealiseerd.
 • Door en voor rekening van de klant wordt er voldoende schoon leidingwater en electra beschikbaar gesteld op eenvoudig te bereiken plaatsen max. 50 meter van het bouwwerk verwijderd. Evt. meerkosten kunnen worden berekend
 • Een evt. bouwlift dient aanwezig te zijn.
 • De bouwplaats dient goed bereikbaar te zijn voor het benodigde materiaal. De transport afstand mag niet meer bedragen dan 35 meter.
 • Er dient een vuilcontainer aanwezig te zijn.

5. Aanvang en oplevering

 • Indien de dikte groter is dan berekend in de offerte zal dit worden doorberekend.
 • Vloeren worden ingepland in overleg, rekening houdend met onze agenda en weersinvloeden.
 • Vloeren die worden voorzien van een toplaag , volgens monolith afgewerkt dienen deskundig te zijn uitgevoerd.
 • Zolang de werknemers van TBT Betonvloeren op het werk vloeren produceren wordt door hen, zodra het voldoende is uitgehard de vloer natgespoten en afgedekt met plastic folie of indien gewenst nabehandeld met curing-compound.
 • Wij gebruiken alleen onze eigen middelen waarvan we weten wat de werking is.
 • Het verwijderen van folie en curing is voor de klant.
 • Bij uitvoering van werkzaamheden in het winterseizoen komen alle kosten voor het treffen van voorzieningen om vorstvrij te kunnen werken voor de klant. Indien verwarmde beton wordt verwerkt is het risico van ( krimp) scheurvorming volledig voor rekening van de klant.
 • Voor stagnatie op het werk gedurende meer dan 2 uur, veroorzaakt buiten toedoen van TBT Betonvloeren komen de kosten volledig voor de klant.
 • Wachturen van pomp en onvoorziene kosten worden doorberekend.

6. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle op of bij het werk geleverde goederen blijven eigendom van TBT Betonvloeren totdat alle vorderingen volledig zijn betaald.
 • Blijft de klant in gebreke tot het nakomen van betalingsverplichtingen zullen verdere stappen worden ondernomen.

7. Reclames

 • Klachten over hoeveelheden en gebreken, die bij de levering door een normale controle kunnen worden vastgesteld dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij TBT Betonvloeren.
 • Klachten over hoeveelheden en gebreken die niet door een normaal zorgvuldige controle kunnen worden vastgesteld, dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij TBT Betonvloeren.
 • Ieder recht van reclame vervalt, indien klachten niet schriftelijk binnen de gestelde termijn worden kenbaar gemaakt. TBT Betonvloeren niet de gelegenheid wordt gegeven klachten op gegrondheid te onderzoeken, oplevering meer dan 6 maanden geleden heeft plaatsgevonden.
 • Evt reparaties worden alleen uitgevoerd door TBT Betonvloeren of een bedrijf dat opdracht heeft gekregen van TBT Betonvloeren.

8. Aansprakelijkheid

 • TBT betonvloeren is niet aansprakelijk voor kosten, schaden ( gevolg schaden) als direct of indirect gevolg van door TBT Betonvloeren gegeven adviezen, van verrichte werkzaamheden, van het leveren van of enkel toepassen of gebruiken van goederen. Indien de klacht gegrond is zal TBT Betonvloeren de gebreken herstellen.
 • TBT Betonvloeren is niet aansprakelijk voor weersinvloeden van buitenaf, voor scheurvorming en kleur- en structuurverschillen. ( Beton is een natuurproduct dus afwijkingen in kleur zijn normaal). ( krasjes, streepjes en aanzetten kunnen zichtbaar blijven.) Er zit verschil in het handmatig en machinaal afwerken van de vloer en dit is zichtbaar. Wij zijn hiervoor niet verantwoordelijk en / of aansprakelijk.
 • TBT Betonvloeren is niet aansprakelijk voor het herstellen van praktische- en esthetische problemen aan een vloer door het verwerken van betonmortel / specie met verontreinigende toeslagmaterialen, met als gevolg dat na verloop van tijd zich losliggende vloerdelen openbaren.
 • TBT betonvloeren is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en gevolgschaden welke herstel, verwijdering of vervanging hebben veroorzaakt, als direct of indirect gevolg van gebreken.
 • Zichtbare stortnaad door stagnatie door derden ( betoncentrale / pomp) is niet uit te sluiten en wij zijn hiervoor niet aansprakelijk.
 • De klant zal TBT Betonvloeren vrijwaren van iedere claim van derden.

9. Facturering

 • Tenzij anders overeengekomen is de betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen dienen zonder aftrek te geschieden. TBT betonvloeren behoudt zich het recht voor om rente in rekening te brengen of een incassobureau in te schakelen bij het in gebreke blijven van de factuur.

10. Onvoorziene omstandigheden

 • TBT Betonvloeren is niet aansprakelijk indien zij door overmacht wordt belemmerd werkzaamheden uit te voeren, ook ten gevolge van weers- en andere omstandigheden, gebrek aan grond- hulp en brandstoffen en / of arbeidskrachten en in alle omstandigheden heeft TBT Betonvloeren het recht om de overeenkomst op te schorten.

11. Aanvullende voorwaarden dekvloeren

 • Klachten over hoeveelheden en gebreken, die bij de levering door een normale controle kunnen worden vastgesteld dienen binnen 8 dagen na levering schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij TBT Betonvloeren.
 • Ter beoordeling van TBT betonvloeren dient de constructievloer door en voor rekening van de klant voldoende ruw en goed schoon te worden aangeboden, vrij van scheuren, losse of zanderige plekken, olie, verf, kalk en vrij van alle andere verontreinigingen die de hechting tussen dek- en constructievloer kunnen belemmeren.
 • Tenzij anders overeengekomen is het aan te bevelen dat na gereedheid van de werkzaamheden de vloer minimaal 21 dagen onbelast blijft.
 • Bij niet ideale weersomstandigheden ( regen, vorst e.d.) behoudt TBT betonvloeren zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten.
 • Minimaal afschot is 2 cm per meter.
 • Reparaties of herstelwerkzaamheden blijven zichtbaar ook hiervoor zijn wij niet aansprakelijk.